Flyg och verksamhet på F17

Allmänt

1942 års försvarsbeslut innebar bl a att tre jaktflottiljer (F13, F15 & F16) samt en torped- och marinsamverkansflottilj (F17) skulle sättas upp.

Samverkan med marinen var huvudsyftet med F17 och därför ville man till en början förlägga flottiljen nära Karlskrona och havet. Marinen förordade Ramdala slätt som den lämpligaste platsen. Nu är den delen av Blekinge en av de bördigaste och protester kom från lantbrukarna i området. Landshövding Hagströmer och främst hans maka hade också invändningar till flottiljens placering där. Nästa alternativ blev Bredåkra Hed, en mark som redan ägdes av kronan och dessutom använts som militärt övningsområde sedan 1888.

Första flygplanet, märkt F17, var en Sk 12 Focke-Wulf 44 Stieglitz. När det gällde valet av ett huvudflygplan så var första tanken att förse flottiljen med ett torpedflygplan på flottörer, som skulle lätt kunna samverka med marinen. Utvecklingen gick fort och denna kombination var snart inaktuell. Alternativet blev ett medeltungt bombplan, som redan 1937 tillförts svenska Flygvapnet. Det tyska Junkers Ju 86K (B 3) kunde bära både minor och torpeder.
För att förbättra möjligheterna att, tillsammans med marinen, kunna klara de uppgifter som var F17s uppdrag, försågs flottiljen med det moderna SAAB T 18B.
1956 blev F17 första förband som utrustades med SAAB A 32 Lansen. Flottiljen klev in i jetåldern och blev samtidigt en attackflottilj, från att ha varit en bomb- och torpedflottilj. Lansen kom att stanna på flottiljen i 20 år.
När F3 och F18 lades ned blev F17 en jaktflottilj och 1973  ombeväpnades till SAAB J 35 Draken.
En av divisionerna, med tillhörande kompani, omskolades till spaningsförband och försågs 1979 med SAAB 37 Viggen i form av SF 37 och SH 37.
Jaktuppgiften för första divisionen kvarstod och 1981 bytte de ut J 35F Draken till SAAB JA 37 Viggen. Under mer än ett decennium var flottiljen en blandning av både jakt och spaning, men 1993 blev det enbart jakt då JA 37 blev det enda huvudflygplanet för bägge divisionerna.
År 2002 kom senaste förändringen då F17 försågs med det senaste tillskottet av SAABs flygplan, JAS 39 Gripen.

De olika huvudflygplanen finns mer beskrivna under respektive underkatalog.

Det fanns helikoptrar och ytterligare flygplan på flottiljen, såsom skolflygplan, transportplan,m och segelflygplan. Dessa planeras få en egen underkatalog.

Ett bildalbum planeras att finnas i varje underkatalog samt en allmän F17 fotobok.

Redovisning ovan och i underkatalogerna är en kortfattad summering och för ytterligare upplysningar kan ni vända er till litteraturen, vilken har en egen underkatalog "Lästips".Sidorna utvecklas efter hand så ha tålamod, för detta är ett arbete som kommer att ta tid.Första haveriet

Första haveriet på F17

Den 8 maj 1945 inträffade det första haveriet på F17. Det var en B 5D, serienummer 7020 och med taktiska numret 73. Både flygelev och flyglärare omkom.

Haveriet inträffade under inflygning på fpl av typ B 5 med ett icke-utrustat fål ur 3/F17, varvid flygläraren suttit i baksits. Övningspasset har omfattat övning i bl a rak stall och vikning. Vid övning i vikning har denna övergått i högerspinn, vilken dock hävts, varefter fpl på nytt gått i spinn men denna gång åt vänster. Denna spinnrörelse har inte kunnat hävas.

På 50-100 m höjd har föraren dragit av gasen. Flygplanet tog mark under vänstersväng med låg nos och relativt låg hastighet och i mycket brant glidbana. Nedslaget har varit hårt och flygplanet har inte rutschat på marken. Vid nedslaget fattade flygplanet eld och totalhavirerade varvid besättning bestående av flygförare Sven E. Andersson och flyglärare Nils-Harald Forssell omkom omedelbart vid nedslaget.

Orsaken till haveriet har sannolikt varit, att fpl under övning i stall och vikning ofrivilligt råkat i spinn, som hävts, varefter fpl ånyo råkat i spinn, vilken inte kunnat hävas i tid. Lägsta höjd för övningen hade inte anbefallits, men utredningen visade på att övningen genomförts på lämplig höjd.

Den omständigheten, att eleven instruerats i fpl utan dubbelkommando, har inte föranlett anmärkning. Ifrågavarande fpl, som varit avsett för målbogsering, har inte varit försett med dk-utrustning.Dessutom har denna typ - med hänsyn till elevens utbildningsståndpunkt - varit mycket lättflugen och har inte erbjudit tillnärmelsevis sådana svårigheter som jaktplan, vilka av elever på betydligt lägre utbildningsståndpunkt flugits utan föregående dk-utbildning.

Flygföraren hade över 274 flygtimmar och flygläraren över 772. Flygplanet hade 527 flygtimmar och var vid haveriet försett med motor My XXIV nr 570 med en total gångtid av 381 timmar.

Källa har varit Reichenbergs kommentarer samt B5-störtbombepoken av Bo Widfeldt & Åke Hall samt Svenska vingar 1 av samma författare.

Depåorder nr 1

8/7 1944
F 17 uppsättning och organisation. Utnämningar och förordnanden.

1.
F 17 har uppsatts fr o m 1/7 och organiserats om depåstab och specialdiv. (fo A 27/44).

2.
Kungl Maj:t har fr o m 1/7 i nåder utnämnt och förordnat till flottiljchef vid FV, överstlöjynanten vid FV B. T. Raap, som fr o m samma dag erhållit förordnande såsom chef för F 17. (fo B 80/44).

3.
Kungl Maj:t har 9/6 utnämnt och förordnat löjtnanten vid FV B.O.F. G:son Broms att fr o m 15/7 vara löjtnant vid FV. Broms placeras vid F 17 och fullgör flygtjänstgöring såsom fs. (fo B 76/44).

4.
CFV har fr o m 1/7 utnämnt och förordnat till förrådsförvaltare vid FV, fanjunkaren vid FV N.E.A. Lindqwister;
till flottiljkassör av 1. klassen vid FV, flottiljkassören av 2. klassen vid FV J.R. Andersson. (fo B 83/44).

5.
CFV har jml kbr 30/6 1942 förordnat löjtnanten I 11 res P.A.E. Schötz att fr o m 1/7 tills vidare uppehålla arvodesbefattning vid F 17. Schötz tjänstgör å avd M.

6.
--------

Senaste kommentarer

09.08 | 17:08

Under utbildning till flyglotta 1955 var jag med om en flygtur på F17 i en B3.

16.04 | 14:16

absolut,bra läsning

16.04 | 14:14

är inte bosatt i blekinge utan i skåne men är ändå intresserad av flyg och i synnerhet av militärflyg ,är medlem i f10,vad göra för info om quintos72

28.01 | 18:20

Kul! Som varande divisionschef på bilden (i sitsen) tackar jag för uppmärksamheten och skickar min hälsning till grabbarna.
Uffe