Årsmöte 2022

Handlingar till årsmötet

SFF Blekinge / Quintus 72 Dagordning årsmöte 2022

§1          Mötets öppnande

§ 2         Val av mötesordförande och mötessekreterare 

§ 3         Val av två justeringspersoner 

§ 4         Godkännande av dagordningen                               

§ 5         Årsmötets behöriga utlysande

§ 6         Verksamhetsberättelse för 2021

§ 7         Ekonomisk berättelse resp. revisionsberättelse för 2021 (se nedan)

§ 8         Ansvarsfrihet

§ 9         Verksamhetsplan för 2022

§ 10       Budget för 2022 och serviceavgift

§ 11       Val av styrelsefunktionärer (ordförande, ledamöter, kassör)*

§ 12       Val av revisor*

§ 13       Val av valberedning*

§ 14       Firmateckning

§ 15       Nya Stadgar (se nedan)

§ 16       Övriga frågor      

§ 17       Avslutning


Förslag till Nya stadgar för SFF-Blekinge/Quintus 72 under förutsättning att de godkänns av SFF.

Förening.

Ersätter beslutet från 1980 att följa huvudföreningens stadgar. Dessa stadgar antagna vid SFF-Blekinges årsmöte 2022-05-05 och följer i stort förslaget till normalstadgar från hösten 2021 för regionavdelningar inom SFF.

§ 1 Ändamål

Avdelningen är bildad 1975 som den flyghistoriska föreningen Quintus 72 med inriktning på modellbygge av svenskt flyg. Quintus för den 17:e bokstaven i alfabetet som i Blekinge flygflottilj F17 och 72 för skalan 1:72. Huvuddelen inom Quintus 72 var redan SFF medlemmar boende i Blekinge. Quintus 72 blev efter ansökan till SFF 1978 antagna våren 1979 som Regionavdelning Blekinge ino0m SFF.                                                    Avdelningen i Blekinge är en öppen allmännyttig förening (och partipolitiskt obunden sammanslutning) för flyghistoriskt intresserade och har till uppgift att:

-        verka inom SFF avdelat område med att sprida kunskap om svensk flyghistoria

-        erbjuda medlemmar möjlighet att i organiserad form träffa likasinnade och tillsammans med dessa utveckla sitt flyghistoriska intresse.

Avdelningens geografiska verksamhetsområde är Blekinge.                                   Avdelningen är ansluten till SFF och företräder avdelningens medlemmar inom verksamhetsområdet.                                                                                                Avdelningen är en självständig juridisk person.                                                         Avdelningen skall aktivt verka för att rekrytera nya medlemmar till SFF och avdelningen.

§ 2 Säte

Avdelningen i Blekinge har sitt säte i Ronneby kommun.

§ 3 Verksamhetsår

Avdelningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Styrelsens förvaltning granskas av en revisor.

§ 4 Medlemmar

SFF medlemmar inom avdelningens verksamhetsområde blir automatiskt medlemmar i avdelningen om de inte anmäler annat.                                                                                    Till avdelningen kan också höra lokal medlem som avdelningen själv administrerar.

§ 5 Medlemsavgift

Avdelningen får ta ut en avgift för lokala medlemmar och dess storlek föreslås av den lokala styrelsen och godkännes av avdelningen årsmöte.

§ 6 Styrelse

Avdelningen väljer egen styrelse och underrättar SFF:s styrelse om beslutet.                Styrelsen skall bestå av ordförande och ytterligare minst 4 st och max 6 st ledamöter.  Årsmötet fastställer antalet styrelseledamöter. Ordförande välj för 1 år. Ledamöterna väljs för 2 år på så sätt att halva styrelsen väljs alternerande vi årsmötena.

Styrelsens arbetsuppgift är:

-        Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer.

-        Styrelsen ska handha avdelningens angelägenheter, förvalta dess tillgångar och föra protokoll över sina sammanträden.

-        Avdelningens firma tecknas av styrelsen eller på det sätt styrelsen beslutar.

-        Styrelsen ska föra räkenskaper över inkomster, inkl. avdelningsbidrag från SFF och utgifter. Vid årets slut, upprätta resultat- och balansräkning samt avge verksamhetsberättelse. Dessa handlingar ska föreläggas nästkommande ordinarie årsmöte och därefter insändas till SFF snarast efter årsmötet i mars.

-        Kallelse till styrelsemöte utfärdas av ordförande och utsänds senast 7 dagar före sammanträdet.

-        Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande.

-        Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

-        Vid behandling av ärende som angår någon styrelseledamot personligen får denne inte delta i ärendets behandling och i beslutet av ärendet.

§ 7 Revision

Val av revisor ska ske bland de medlemmar som inte är ledamöter av styrelsen.       Revisorerna ska utöva den granskning av avdelningens verksamhet som är förenlig med god revisionssed.                                                                                               Revisionsberättelsen ska avlämnas till styrelsen minst två veckor före ordinarie årsmöte och insändas till SFF.

§ 8 Avdelningens uppgifter

Avdelningen ska:

-        följa avdelningens stadgar;

-        bedriva mötesverksamhet med minimum två träffar på våren och två på hösten;

-        annonsera sin mötesverksamhet i SFT, på SFF hemsida och eventuell egen media;

-        vid verksamhetsårets slut till SFF styrelse lämna redogörelse för den regionala verksamheten under året;

-        tillåta SFF medlem att delta i avdelningens föreläsningar utan avgift.

§ 9 Årsmöte

Årsmötet ska hållas före mars månads utgång.                                                                Årsmöte sammankallas av styrelsen.                                                                            Medlemmar får till årsmötet inkomma med motioner, som ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet.                                                                                                                   Styrelsen ska avge yttrande över de motioner som kommit in.                                  Inkomna motioner och styrelsens yttrande och valberedningens förslag ska bifogas förslaget till dagordning.                                                                                                     Kallelse med förslag till dagordning ska utsändas till medlemmarna minst 14 dagar före mötet.

Dagordning för årsmötet

 1. Öppnande av mötet
 2. Val av ordförande, sekreterare och justerare, tillika rösträknare för mötet.
 3. Fråga om mötets behöriga utlysning.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Föredragning av verksamhetsberättelse.
 6. Föredragning av revisionsberättelse.
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 8. Fråga om ansvarsfrihet.
 9. Behandling av förslag från styrelsen.
 10. Behandling av inkomna motioner.
 11. Beslut om avgift för avdelningens lokala medlemmar.
 12. Fastställand av antalet ledamöter i styrelsen.
 13. Val av ordförande i styrelsen.
 14. Val av övriga ledamöter i styrelsen.
 15. Val av revisor och revisorsuppleant.
 16. Val av valberedning.
 17. Övriga ärende.

Beslut vid årsmöte eller extra möte fattas genom öppen omröstning med enkel majoritet.

§ 10 Valberedning

Valberedningen ska ge förslag till val av styrelse, revisor och revisorsuppleant och tillställa styrelsen detta förslag senast 30 dagar före det årsmöte vid vilket val ska hållas.

§ 11 Stadgeändring

Förslag från medlem till ändring av stadgar ska skriftligen tillställas avdelningens styrelse senast den 1 december. Efter handläggning av styrelsen ska förslaget behandlas på nästkommande ordinarie årsmöte. För beslut om stadgeändring fordras bifall av årsmötet med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav det första ska var ett ordinarie och att det ska förflyta minst 3 månader till nästa.

§ 12 Upplösning

Beslut om avdelningens upplösning kan endast fattas på förslag av dess styrelse. För sådant beslut fordras minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav det första ska var ett ordinarie och att det ska förflyta minst 3 månader till nästa.       Avdelningens tillgångar ska vid upplösningen överföras till SFF.

Senaste kommentarer

09.08 | 17:08

Under utbildning till flyglotta 1955 var jag med om en flygtur på F17 i en B3.

16.04 | 14:16

absolut,bra läsning

16.04 | 14:14

är inte bosatt i blekinge utan i skåne men är ändå intresserad av flyg ...

28.01 | 18:20

Kul! Som varande divisionschef på bilden (i sitsen) tackar jag f...